Verksamhet

Konsultationer
IM-Gruppen har lång erfarenhet av rådgivningsverksamhet riktad till företag. Den konsultativa verksamheten kan exempelvis avse strategi- och affärsutvecklingsfrågor, inköps- och marknadsstrategier samt personalutveckling och andra företagsledningsnära frågeställningar. Även uppdrag av karaktären mentorskap hör hit. Bland våra uppdragsgivare märks såväl industri- som bygg-, handels- och tjänsteföretag.
Kvalificerade utredningar
Den forskningsnära miljön inom IM-Gruppen utgör en god grund för olika typer av utredningsverksamhet. IM-Gruppen har lång erfarenhet av utredningar inom de samhällsvetenskapliga ämnesområdena. Uppdragsgivare är bland andra företag, myndigheter och branschorganisationer. Uppdragen kan exempelvis avse marknadsanalyser, branschanalyser, näringspolitik på kommunal, regional eller statlig nivå, frågor kring teknisk och industriell utveckling, samt frågor knutna till befolkningsutveckling, arbetsmarknad, utbildning, turism eller andra regionalpolitiska aspekter.
Utvärdering
Utvärderingar är ett betydande verksamhetsområde inom IM-Gruppen. Vi utvärderar offentliga verksamheter och program som exempelvis EU:s strukturfondsprogram. Vi utför även utvärdering av arbetsmarknadspolitiska program och utbildningar, samt av offentligt finansierade forsknings- och utvecklingsprogram.
Utbildningar och föreläsningar
IM-Gruppens utbildningsverksamhet riktar sig såväl mot företag som mot myndigheter. Utbildningsinsatserna spänner över områden som inköp, marknadsföring, organisation, strategi- och ledningsfrågor, teknisk, industriell och regional utveckling, samt jämställdhets- och integrationsfrågor. Utbildningarna sker i såväl nationella som internationella sammanhang.
Uppdragsforskning
På uppdrag av beställare kan IM-Gruppen inom sina kompetensområden bistå med att designa och genomföra forskningsuppdrag, etablera kontakter med forskningsinstitutioner och knyta till sig specifik forskningskompetens, samt administrera finansieringen. IM-Gruppens nätverk inom den akademiska världen borgar för ett gott resultat när uppdraget gäller olika typer av forskningsinsatser.
Följeforskning
Det har blivit allt vanligare att uppdragsgivare, framför allt inom den offentliga sektorn, söker stöd hos utomstående expertis för att utveckla ett lärande kopplat till olika typer av program. IM-Gruppen har medarbetare med erfarenhet av följeforskning och av att driva den här typen av lärprocesser.