Kundgrupper

Privat näringsliv
Industri- och tjänsteföretag utgör en betydande kundgrupp. Typiska uppdrag består av utrednings- och analysarbete samt utbildning och föredrag inom våra verksamhetsområden, t ex med inriktning på marknadsförings- och inköpsfrågor. Denna verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige, men vi arbetar också internationellt. Uppdrag har bland annat utförts i Ryssland, Holland och Finland.

Vi har ett brett spektrum av uppdragsgivare. Exempel på kunder bland industri-, bygg- och handelsföretag är:

ABB
Dahl Sverige
Ericsson
IBX Integrated Business Exchange
IKEA
NCC
Siemens
Bland traditionella tjänsteföretag återfinns bland andra följande uppdragsgivare:

Bravida
Cramo
Manpower
Marsh
Nordea
TeliaSonera
Uppsala Publishing House
Vi medverkar också regelbundet i chefsutvecklingsprogram som anordnas av andra utbildningsleverantörer, som t ex IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, KTH Executive School och SILF Competence.
Offentliga myndigheter
Genom åren har vi utfört en lång rad uppdrag för statliga myndigheter, landsting och kommuner. Under senare år har IM-Gruppen fått flera uppdrag kopplade till nationella utvärderingar av olika EU-finansierade program. Uppdragen för offentliga myndigheter och organisationer avser ofta utredningar kring innovationssystem samt regionala och kommunala utvecklingsstrategier. Integrations-, miljö- och jämställdhetsfrågor är exempel på andra kunskapsområden där myndigheter valt att engagera IM-Gruppen.

Exempel på uppdragsgivare:

Närings- och miljödepartementen
Naturvårdsverket, Boverket, Glesbygdsverket och Banverket
Nutek, Vinnova, Statskontoret och Riksrevisionsverket
Sida
Swedecorps
Svenska ESF-rådet
Turistdelegationen
Länsstyrelser, landsting, regionala samverkansorgan och kommuner

Övriga organisationer
En växande kundkrets består av stiftelser och andra organisationer samt verksamheter inom den sociala ekonomin och den kulturella sektorn. Uppdragen kan t ex handla om organisationsförändringar, utvärderingar och utbildning.

Exempel på uppdragsgivare:

KK-stiftelsen
KRAV Ekonomisk förening
Handelskammare
Nätverket för Innovationer inom Vård och Omsorg (NIVO)
Hushållningssällskap
Resurscentra för kvinnor
Reginateatern i Uppsala